Nyheder

Her finder du de senest offentligjorte nyheder

Referat af ordinær generalforsamling d. 28/3 2023

Referent: Patrick Pedersen

Grundejerforeningen Skovly

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 28. august 2023 kl. 19.30, Skovlyskolen Fyrrely

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2022/budget 2023
 4. Kontingent 2024
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag, Karen Margrethe Schebye, valgtes ved applaus. Dirigenten konstaterede, at generalforamlingen var lovligt indkaldt.

Ad. 2. Formandens beretning

Formand Søren Snitker aflagde beretning. Herefter var der mulighed for spørgsmål.

Flere medlemmer, hvis træer var udpeget som bevaringsværdige, spurgte til/kommenterede på denne situation, som de (på linje med bestyrelsens præmis) anså for en belastning. Der blev spurgt til, om beskæring skal foretages af en professionel. Formanden henviste til Lokalplan 283 (hvor der står: ”Bevaringsværdige træer skal fastholdes og må ikke fældes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Der kan dog foretages almindelig træpleje, såsom beskæring af døde og døende grene”), og henviste i øvrigt til kommunen for uddybning.

Ulrik Haagen Panton, Borgmester Schneiders Vej 34, roste bestyrelsen for at have afværget kommunens ønske om tilladelse til telemaster i Lunden og for at ville bevare det grønne indtryk. Men angående hans og andre matrikler på den sydlige del af Borgm. Schneiders Vej, mente han, at bestyrelsen skulle være gået ind for støjhegn tættere på vejskel end 3 m og – grundet parkeringsforholdene – tilladelse til bredere overkørsler. Han mente ikke, at bestyrelsen levede op til foreningens formålsparagraf om at varetage beboernes interesser. Det mundede ud i, at han stillede et mistillidsvotum til bestyrelsen, som blev forkastet ved den efterfølgende afstemning.

Birgitte Blomberg, Nordre Paradisvej 40, spurgte, hvorfor bestyrelsen havde fundet det magtpåliggende efter høringsfristens udløb at indsende et høringssvar, hvori de anbefalede ikke at tillade støjhegn på Paradisbakken 33 (dvs. den matrikel, der befinder sig på det nordvestlige hjørne af krydset mellem Borgm. Schneiders Vej og Paradisbakken/Skovly Mark), når de anbefalede at tillade støjhegn på Borgm. Schneiders Vej syd for samme kryds.

Formanden præciserede, at selvom bestyrelsens mail af kommunen blev sidestillet med et høringssvar, var den ikke indsendt som høringssvar, men for at give supplerende oplysninger til brug for kommunens sagsbehandling. De supplerende oplysninger var, at hastigheden på Borgmester Schneiders Vej er begrænset til 40 km/t nord for Skovly Mark, og at der er anlagt hastighedsbump.

Grundejerforeningen har ikke i deres henvendelse til kommunen modsat sig, at der opsættes støjhegn på Paradisbakken 33, hvis bare det er begrundet i en dokumenteret støjmåling. Formanden oplyste, at han selv bor på Borgm. Schneiders Vej mellem Skovlytoften og Skovly Mark, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t, og at han ikke føler behov for støjhegn, selvom han har soveværelse mod Borgm. Schneiders Vej. Han så det som et spørgsmål om at afveje individuelle ønsker mod fællesskabets interesser. Medlemmerne har gang på gang bekræftet, at de betragter kvarterets helhedsindtryk som et samlingspunkt, og at levende hegn frem for faste hegn er et af de vigtigste elementer. Et fast hegn på den pågældende hjørnematrikel ville være et dominerende, fremmed element i kvarteret. GF Skovly har ikke stillet nogen ringere, end de var, da de købte deres ejendom, og i forhold til kommunens udkast har GF Skovly arbejdet for, at muligheden for støjhegn ikke er begrænset til nybyggeri. Uden denne ændring havde støjhegn været helt udelukket, med eller uden støjmåling.

Ulrik Haagen Panton, Borgm. Schneiders Vej 34, spurgte, hvorfor bestyrelsen i høringssvaret om støjhegn anførte, at evt. støjhegn mod naboskel skulle opføres i en afstand af mindst 1,75 m fra skel. Formanden svarede, at et hegn i hegnslovens forstand er et element, der markerer et skifte i ejerforhold. Vores medlemmer har udtrykt ønske om at videreføre reglen om, at hegn mellem matriklerne skal være levende hegn. Det vil sige, at hvis en grundejer ønsker at opsætte et fast hegn mod naboskel, skal det placeres udenfor det område, der er omfattet af hegnsloven, hvilket normalt defineres som 1,75 m fra skel. Når vi er gået ind for at tillade støjafskærmning mod naboskel, er det under forudsætning af, at hegn mellem matriklerne forbliver levende hegn. Det er et grundlæggende princip, at en grundejers ønske om at opsætte støjhegn mod naboskel ikke skal føres ud i livet på bekostning af naboen, da det ikke er naboen, der er skyld i støjen. Derfor skal støjafskærmning ligesom andre faste hegn opføres 1,75 meter fra naboskel.

Adspurgt af Ulrik Haagen Panton, Borgm. Schneiders Vej 34 og Lars Hedegran Wegener, Borgm. Schneiders Vej 14, om muligheden for at få bredere overkørsel end tilladt i lokalplanen på deres matrikler, oplyste formanden, at bestyrelsen ikke har i sinde at gøre indsigelse, hvis de pågældende grundejere skulle ansøge kommunen om dispensation. Det samme gælder øvrige matrikler på det stykke af Borgm. Schneiders Vej, hvor der er cykelsti, og et eksisterende hus’ placering på matriklen giver lignende udfordringer som i nr. 34. Nybyggeri skal derimod planlægges med henblik på en 4 m bred overkørsel i overensstemmelse med lokal- og kommuneplan.

Ad. 3. Regnskab 2022/budget 2023

Gennemgået ved kasserer Henrik Støtt og godkendt ved applaus.

Ad. 4. Kontingent 2024

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2024, dvs. 275 kr/år blev vedtaget ved applaus.

Ad. 5. Indkomne forslag

Forslag fra Birgitte Blomberg, Nordre Paradisvej 40:

 1. Det foreslås, at det i indkaldelsen til generalforsamlinger fremgår, hvor indkomne forslag kan sendes til

-Vedtaget

 1. Det foreslås at indføre muligheden for brevafstemning, så medlemmernes stemmer høres, selvom de eventuelt ikke kan deltage

-Kan ikke behandles på en ordinær generalforsamling, da det kræver en vedtægtsændring, som kræver en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil gå videre med, hvordan dette kunne foregå.

Forslag fra Ulrik Haagen Panton, Borgm. Schneiders Vej 34:

 1. Det foreslås, at referater af foreningens møder (generalforsamlinger, medlemsmøder mv) fremsendes elektronisk til foreningens medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter mødets afholdelse.

-Vedtaget

 1. Det foreslås, at referater fra bestyrelsesmøder udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse.

-Vedtaget

 1. Det foreslås, at regnskab og budget fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

-Vedtaget

 1. Det foreslås, at trailerudlejningen udskilles til en ny forening med den begrundelse, at GF Skovly derefter alene drives efter formålsparagrafferne. Årskontingentet justeres i overensstemmelse hermed.

-Forkastet

 1. Det foreslås, at bestyrelsens håndtering af lokalplan 283 evalueres.

-Forslagsstiller frafaldt, da emnet var behandlet under punktet ”formandens beretning”.

Ad. 6. Valg af bestyrelse

Henrik Støtt, Søren Snitker, Ole Hilbert, Lene Stener og Henrik Gelardi Frantzen (suppleant) var i henhold til deres valgperiode ikke på valg.

Der var herefter kun et bestyrelsesmedlem, Patrick Pedersen, hvis valgperiode udløb, og derfor kun valg til en bestyrelsespost.  Patrick Pedersen opnåede genvalg.

Bestyrelsen har i øvrigt konstateret, at der på grund af omstændighederne i forbindelse med en tidligere fratrædelse af alle medlemmer af bestyrelsen på en gang og det efterfølgende nyvalg af nye medlemmer til bestyrelsen ikke er sket en koordinering med bestemmelserne i vedtægten om antal bestyrelsesmedlemmer på valg årligt. Bestyrelsen vil inden næste generalforsamling i 2024 gennemgå vedtægten i dens helhed og i den forbindelse også tage stilling til, hvordan der skabes overensstemmelse mellem bestyrelsesmedlemmernes valgperioder og vedtægtsbestemmelser om det årlige antal valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ad. 7. Valg af revisor

Max Frederiksen blev genvalgt med applaus og har nu været revisor for GF-Skovly i over 62 år.

Ad. 8. Eventuelt

Ulrik Haagen Panton, Borgm. Schneiders Vej 34, foreslog at lægge fremtidige møder i weekenden, så flere børnefamilier kan deltage. Birgitte Blomberg, Nordre Paradisvej 40, opfordrede bestyrelsen til at gøre noget for at begrænse mængden af hundeefterladenskaber i Lunden.

 

Godkendt af dirigent Karen-Margrethe Schebye

Dato for generalforsamling 2023

Datoen for generalforsamlingen bliver tirsdag d. 28/3. Indkaldelse med nærmere detaljer følger.

Indbydelse til Glögg og æbleskiver den 3. december

Bestyrelsen inviterer til et arrangement for såvel børn som voksne for at fejre julen. Vi synes generelt at det vil være fornuftigt at afholde flere fællesarrangementer hvor medlemmerne kan mødes og specielt arrangementer, hvor det også er muligt at have børn med. Vi håber meget at I vil støtte op omkring arrangementet og deltage i dette.

Ved arrangementet serveres der glögg (både med og uden alkohol), æbleskiver, saftevand og sodavand. Vi håber at vi kan få en god afslutning på eftermiddagen. Der vil være slikposer til børnene.

Tilmelding sker til ole@bms91.dk senest den 1-12-2022. Skriv gerne hvor mange voksne og børn I kommer.

Møde den 29. november klokken 19:00 i Fyrrely på S

Emne: Lokalplan 283, aflysning af Skovlydeklarationen

I forbindelse med at Rudersdal kommune ønsker at aflyse Skovlydeklarationen og i stedet etablere en ny lokalplan afholder Rudersdal kommune borgermøde på Nærum Gymnasium den 6. december. Vi ønsker på mødet den 29. november på Skovlyskolen at orientere medlemmerne om de eksisterende forhold (Lokalplan 63/66 og Skovlydeklarationen), de ændringer grundejerforeningens bestyrelse har arbejdet for at få igennem i den nye lokalplan, hvad der er kommet med i lokalplanen samt hvad der efter vor opfattelse mangler.

Formålet er således at undgå at spørgsmålstiden på borgermødet den 6. december kommer til at dreje sig om at klarlægge eksisterende forhold i stedet for det, der er til diskussion i høringsperioden, samt at bestyrelsen får mulighed for at begrunde sine anbefalinger og lytte til medlemmerne.

Mødet forventes at tage ca. 2 timer.

Der er ingen tilmelding I skal bare dukke op.

Lokalplan 283

Så er det i morgen, Lokalplan 283 behandles på mødet i kommunens Arkitektur- og Byplanudvalg.

Bestyrelsen har på grundlag af de klare tilkendegivelser vi har fået på medlemsmødet om lokalplanen og de nylige generalforsamlinger gjort, hvad vi kunne for at videreføre principperne i Skovlydeklarationen i den ny lokalplan. Det vil sige arkitektoniske begrænsninger og krav til beplantningen der fremmer det grønne, luftige indtryk. Vi er næsten nået i mål hvad angår kravene til bebyggelsen, men med hensyn til beplantning mod vej har lokalplanen i modsætning til Skovlydeklarationen ikke krav om, at hver grundejer skal have bestemte træer i forhaven. I stedet er 25 ældre træer på 17 parceller (af sammenlagt 171 parceller) udpeget som bevaringsværdige. Vi mener, at den ændring påfører de pågældende grundejere en byrde, samtidig med at det er uhensigstmæssigt at opretholdelsen af det smukke helhedsindtryk ikke længere er en fælles opgave.

Forvaltningen vil bringe vores synspunkter videre til udvalget.

Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling, kommer den nye lokalplan ud i 8 ugers høring. Kommunen har også i sinde at indkalde til et borgermøde.

Her er et link til dagsordenen for mødet i morgen

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=1910d919-e416-451f-aee7-fa90b04a2ae7

Generalforsamling 2022, onsdag den 30. marts

Kom til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts på Skovlyskolen. 

Vi starter med god mad og vin klokken 18.00 efterfulgt af et foredrag. Selve generalforsamlingen starter klokken 19.30 og slutter 21.15.

Indkaldelser med mulighed for at tilmelding til spisning vil blive omdelt og udsendt pr. mail.

 

Referat Ordinær Generalforsamling 2021

Referat

Ordinær generalforsamling 2021 Grundejerforeningen Skovly

Tid og sted: Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19.00 på Skovlyskolen

Indkaldt ved husstandsomdelt invitation.

29 deltagere samt fra bestyrelsen: Søren Snitker (formand), Henrik Støtt (kasserer), Lars Kirk Knudsen og Michael Krakauer (referat)

1. Valg af dirigent

Karen Margrethe Schebye valgt til dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt efter med den krævede frist. Efter vedtægten skal generalforsamling afholdes i marts, men den blev udskudt i år pga. corona.

2. Formandens beretning

Søren Snitker aflagde beretning for 2020 og redegjorde for, hvordan bestyrelsen har arbejdet for at opfylde foreningens formålsparagraf, §1 ”Foreningens formål er at påse og varetage de almindelige fælles tarv for beboere på den udstykkede gård – Skovly´s jorder – navnlig med hensyn til forbedring af vejforhold og alt andet som kan bidrage til forbedring af forholdene for beboerne, og påse, at bestemmelserne i de overfor Søllerød kommune som grundsælger tinglyste deklarationer opfyldes

Søren kom herunder ind på bl.a. indsatsen i 2020 for at varetage foreningens medlemmers interesser i forhold til etableringen af friplejehjemmet på Skovlyskolens atletikbaner. Det lykkedes blandt andet at undgå mulighed for opsætning af op til 46 meter høj mobilmast, at få flyttet en transformatorstation, at udvide beplantningsbælte mod BMSV og at renovationen bliver afhentet via Frederik Clausens vænge og ikke via stikvejen langs Skovlyskolen.

I foråret 2021 sendte Byplan i Rudersdal Kommune et foreløbigt udkast til bestemmelser i en ny lokalplan 283 for det område, som i dag er dækket af Skovlydeklarationen fra 1962. Med den nye lokalplan ønsker Byplan at muliggøre mere tidssvarende byggeri i området og at skabe et ”mere klart og gennemskueligt plangrundlag”.

Skovlydeklarationen og de nuværende lokalplaner (63 og 66) skal således aflyses på det område, som i dag er dækket af Skovlydeklarationen, og erstattes af den kommende lokalplan 283

For at høre medlemmernes holdninger til det foreløbige udkast fra Byplan inviterede bestyrelsen for GF-Skovly til medlemsmøde d. 15. september på Skovlyskolen. Der var stort fremmøde med 41 medlemmer inkl. bestyrelsen. Mange spørgsmål blev drøftet, men især tre temaer var der stor opbakning til:

Bygge/facadehøjder. Vores største fordel er udsigten til skoven og friheden for indblik og dominerende nabohuse tæt på skel.

Beplantning mod vej. Vi ønsker bestemmelser der kan opretholde det nuværende grønne og harmoniske udtryk i kvarteret.

Mobilmaster. Der er ingen oplagte steder til mobilmaster i lokalplanområdet, hvorfor lokalplanen ikke bør give mulighed for at opsætte mobilmaster.

I tilbagemeldingen til Byplan har bestyrelsen fremhævet de tre temaer og de særlige kvaliteter i kvarteret som bør bevares - med nødvendige opdateringer i forhold til den byggetekniske udvikling siden 1962, herunder bl.a. krav om øget isolering og flere huse med ensidig taghældning.

Desuden efterlyser bestyrelsen en systematisk gennemgang – paragraf for paragraf – af ændringer i det kommende lokalplanforslag i forhold til lokalplan 63, 66 og Skovlydeklarationen. Der vil stadig være en offentlig høring i forbindelse med det kommende forslag om lokalplan 283.

Herefter var der drøftelse af bl.a. følgende spørgsmål:

Kommunen håndhævet ikke bestemmelser om beplantning med mindre der bliver indgivet konkret klage.

Behov for information, særligt til nye tilflyttere med vejledning om beplantning, herunder anvisninger på hvor de forskellige plantearter kan indkøbes?  Line Knoop-Henriksen, Tjørnehøj, tilbød af bistå med at fremstille en folder

Farlige trafikforhold:

a) Overfor Skovly porten parkerer både biler og varevogne ulovligt og blokerer fuldstændigt fortovet og dele af cykelstien. Desuden besværliggøre de parkerede biler udkørsel fra Skovly Mark. Skolebørn bliver daglig tvunget ud på cykelstien på vej til skole. Det er vanskeligt at få politiet til at komme forbi og skrive bøder. Servicefunktioner i Skovlyporten har henstillet ejerne af bilerne om at ændre adfærd, men uden effekt. Bestyrelsen vil arbejde videre med problemet sammen med berørte.

b) Der er flere gange opstået farlige situationer i krydset mellem Hanne Nielsens Vej og Borgermester Schneiders vej. Når bussen holder ved busstoppestedet få meter fra krydset har biler der kører ud fra Hanne Nielsensvej meget ringe udsyn og mange kører over i modsatte vejbane for at komme uden om bussen.

3. Regnskab 2020 / budget 2021

Fremlagt af kasserer Henrik Støtt. Indkøbt ny trailer. Konstateret at 136 af 171 mulige husstande er medlemmer af foreningen. Regnskab og budget blev godkendt.

4. Kontingent 2022

Vedtaget bestyrelsens forslag om kontingentstigning fra 230,- til 275,- årligt. Stigningen skal blandt andet gøre det muligt at købe nødvendig ekstern bistand, herunder f.eks. juridisk og den skal også gøre det muligt at afholde nogle gode sociale fælles arrangementer, f.eks. med vin, ost- og pølsebord samt foredrag med udgangspunkt i lokalområdet. Budgetforslag for 2022 skal specificere dette nærmere. Bestyrelsen modtager meget gerne forslag fra medlemmer og håber også at nogle selv vil være med til at arrangere

5. Indkomne forslag

Ingen.

6. Valg af bestyrelse

Forsætter:

Søren Snitker, Borgmester Schneidersvej 32

Lars Kirk Knudsen, Borgmester Schneidersvej 68

Michael Krakauer, Skovly Mark 25

Genvalgt:

Henrik Støtt, Tjørnehøj 5

Patrik Pedersen, Skovly mark 40

Udtræder:

Claus Kappe, Elverbo 19

Valgt som suppleant: Ole Hilbert

7. Valg af revisor

Max Frederiksen er ikke på valg og fortsætter. Max har været foreningens revisor siden 1960.

8. Eventuelt

Forslag om at grundejerforeningens virke udvides til også at etablere og drive vejlaug, herunder på Bøgholmen. Søren Snitker påpegede. at et af problemerne i den forbindelse ville være at flere veje kun delvist er omfattet af Skovly-deklarationen.  Bestyrelsen går ikke videre med forslaget.

Ønske om hyppigere opdatering af nyheder på hjemmeside og f.eks. referater bliver lagt på hjemmesiden.

/ref. Michael Krakauer

 

Ny lokalplan skal afløse Skovlydeklarationen

Byplan i Rudersdal Kommune har sendt et foreløbigt udkast til bestemmelser i en ny lokalplan 283 for det område, som i dag er dækket af Skovlydeklarationen fra 1960. Med den nye lokalplan ønsker Byplan at muliggøre mere tidssvarende byggeri i området og at skabe et ”mere klart og gennemskueligt plangrundlag”.

Skovlydeklarationen og de nuværende lokalplaner (63 og 66) skal således aflyses på det område, som i dag er dækket af Skovlydeklarationen, og erstattes af den kommende lokalplan 283

For at høre medlemmernes holdninger til det foreløbige udkast fra Byplan, inviterede bestyrelsen for GF-Skovly til medlemsmøde d. 15. september på Skovlyskolen. Der var stort fremmøde med 41 medlemmer. Mange spørgsmål blev drøftet, men især tre temaer var der stor opbakning til:

1. Bygge-/facadehøjder. Vores største gode er udsigten til skovene og frihed for indblik og dominerende nabohuse tæt på skel.

2. Beplantning mod vej. Vi ønsker bestemmelser der kan opretholde dety nuværende grønne og harmoniske udtryk i kvarteret.

3. Mobilmaster. Der er ingen velegnede steder til mobilmaster i lokalplanområder, hvorfor lokalplanen ikke bør give mulighed for at opsætte mobilmaster.

I tilbagemeldingen til Byplan har bestyrelsen fremhævet de tre temaer og de særlige kvaliteter i kvarteret som skal bevares - med nødvendige opdateringer i forhold til den byggetekniske udvikling siden 1960, herunder bl.a. krav om øget isolering og flere huse med ensidig taghældning.

Desuden efterlyser bestyrelsen en systematisk gennemgang – paragraf for paragraf – af ændringer i det kommende lokalplanforslag i forhold til lokalplan 63, 66 og Skovlydeklarationen.

Der vil stadig være en offentlig høring i forbindelse med det kommende forslag om lokalplan 283.

 

Trailere flyttes

Kære medlemmer af GF-Skovly,

 

Skovlyskolen skal i gang med en større renovering, derfor bliver Skovly Mark 46 (parkeringsplads) inddraget til plads for byggeri skurvogne. I den forbindelse skal vi gøre jer opmærksom på, at trailerne flyttes til parkeringspladsen over for Skovlyskolen. Se evt. placeringen her: https://www.dropbox.com/s/kcp6mtef9erhah3/ny-placering.png?dl=0

 

Vi har fået tilladelse fra kommunen til at benytte denne plads og på sigt skulle der gerne blive opmærket båse til trailerne. Her vil de være at finde fra mandag 04-06-2018.

 

I samme omgang skal vi minde jer om, at trailerne altid skal bookes via gf-skovly.dk, før de benyttes. Er der spørgsmål til det praktiske omkring dette, så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

GF-Skovly

Referat af generalforsamling 2018

Valg af dirigent

Michael Krakauer valgt som dirigent

Formandens beretning

Søren berettede om aktiviteter omkring det kommende plejehjemsbyggeri, Lunden, trailere og hjemmesiden

Regnskab 2017 / 2018

Godkendt

Kontingent 2019

Fastholdes til 200 DKK

Indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelse

Søren, Sonja og Michael indtræder som bestyrelsesmedlemmer

Inge fratræder som bestyrelsesmedlem

Valg af revisor

Max Frederiksen

Eventuelt

Forslag til ændringer til trailer booking samt brugervenlig af hjemmesiden

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling i GF Skovly

Tirsdag d. 5. september 2017 kl. 19.00

Skovlyskolen, Fyrrely

 

Dagsorden:

 • Valg til bestyrelsen
 • Eventuelt

 

Fremmødte:

23 medlemmer + Patrick og Inge fra Bestyrelsen + Dirigent Hans Christensen

 

Patrick bød velkommen.

Foreslog Hans Christensen som Dirigent – dette blev enstemmigt godkendt.

Hans Christensen meddelte, at mødet var lovligt indkaldt.

 

 • Valg til bestyrelsen

Det blev påpeget, at den nye bestyrelse først er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede ved et bestyrelsesmøde. De nye valgte er alene konstituerede, og bestyrelsen er derfor først beslutningsdygtig efter næste ordinære generalforsamling.

Deltagere, som tilbyder sig som nye bestyrelsesmedlemmer:

Søren Snitker, BSV 32: Erfaring med bestyrelsesarbejde

Sonja Bredsmose, Skovly Mark 31: Erfaring med bestyrelsesarbejde

Githa Filtenborg, Elverbo 5: Erfaring med bestyrelsesarbejde.

Søren, Sonja og Githa blev valgt og indtræder i bestyrelsen.

Jacob Magid, Skovly Mark 21: Tilbyder hjælp i konkrete sager, men ønsker ikke at stille op til bestyrelsen.

Christine Honore, Skovlybakken 4: Tilbyder arbejde med fælles arrangementer. Evt. kontakt med kommunen. Ønsker ikke at stille op til bestyrelsen.

 • Eventuelt:

Der opfordres til at sende de afgående bestyrelsesmedlemmer en erkendtlighed for deres indsats.

Jacob Magid + Hans Christensen tilbyder at arbejde for at få flere medlemmer.

 

 

Referent: Inge Schmidth Kristiansen

 

Klage til planklagenævnet

Kære medlemmer af GF-Skovly,

Skal gøre jer opmærksomme på, at der er indsendt en klage til planklagenævnet, da Rudersdal kommune forventer at ophæve skovly deklarationen for skovly mark 46. Denne klage er en opfølgning på hørringssvaret for kommuneplan 2017. 

Vi vil løbende opdatere jer omkring nyt i sagen.

Vh
Inge og Patrick

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af GF-Skovly,

I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Fire medlemmer har valgt at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der nu er et behov for at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind.

 

Dato: 05-09-2017

Tidspunkt: 19:00

Hvor: Skovly Skolen - Fyrrely

 

Dagsorden

 1. Valg af bestyrelse
 2. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Inge Schmidth Kristiansen og Patrick Pedersen

Regler for BOOKNING - husk det nu...

Flere har bedt mig erindre folk om følgende fælles regel:

 

HUSK KUN EEN BRUGER BOOKNING PR. DAG - DU MÅ SÅLEDES IKKE BOOKE BÅDE LØRDAG FORMIDDAG OG EFTERMIDDAG ELLER LØRDAG OG SØNDAG.

 

 • Princippet er at man kan booke ENTEN formiddag ELLER eftermiddag og skiftetidspunktet er KL 13.00 og ikke 13.15 eller 13.10
 • Man kan ikke booke en hel dag…

 

Okay kære medlemmer….. 

 

JT

Vejloppemarked for GF Skovly

Grundejerforeningen har fået tilladelse af Rudersdal Kommune til at benytte parkeringspladsen foran Skovlyskolen til et vejloppemarked. Vi skal blot underrette skolen på forhånd, så et loppemarkedet ikke kolliderer med eventuelle arrangementer på skolen og naturligvis efterlade p-pladsen i ryddet tilstand.

Grundejerforeningen arbejder med projektet, og arbejder med en søndag i august 2017 mellem 9-14. 

Grundejerforeningen sørger for annoncering på bl.a. Markedskalenderen.dk.

Det koster ikke at deltage. Medlemmerne medbringer selv borde etc. og sørger for oprydning mv.

Parkering på de tilstødende p-pladser.

Bindende tilmelding skal ske til " jan31 (snabelA) mail punktum dk og skrevet som mailadresse"

 

GF Skovly PĂĄ Facebook

Vi har oprettet en facebookgruppe,
som du finder her: 

https://www.facebook.com/groups/1895090050762508/?fref=ts 

På denne facebook side kommunikerer medlemmer på tværs, om alle aktuelle emner i vort kvarter, plejecenter, loppemarked m.v.

Du bliver medlem af gruppen ved at anmode herom på FB, hvorefter admin godkender dig.

Referat af Generalforsamling 2017

Møde vedr: Skovly Grundejerforenings Generalforsamling 2017

Mødedato: 28.03.2017

Tilstede: Diverse Medlemmer + Bestyrelsen

Sted: Skovlyskolen

 

Hyggeligt samvær

Kl. 18.00 mødtes alle til pølse- og ostebord med rødvin – og Pizza til børnene. Antal tilmeldinger: 54 voksne + 22 børn. Imidlertid mødte en del flere op (!!), men det lykkedes at finde plads til alle.

 

Indlæg ved Rudersdals borgmester, Jens Ive:
Kl. 18.45 holdt Rudersdals borgmester, Jens Ive et indlæg, hovedsageligt omkring Kommuneplanen med specielt fokus på planerne om et nyt Plejecenter på ”de røde baner”. Der var stor spørgelyst, så selve GF blev forsinket 20 minutter i forhold til planen.

 

Generalforsamling

Kl. 19.50 startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2016
Budget 2017
Kontingent 2018
Indkomne forslag
Valg af medlemmer af bestyrelsen
Valg af revisor
Evt


Valg af dirigent

Helge Christensen indstilles.
Godkendt med klapsalver.
Generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning

Bestyrelsens opgaver beskrevet, bl.a. har der været arbejdet med følgende:

Et par sager omkring ny byggeri har været håndteret.
Der har været en del ejendomsmægler kommunikation vedr. køb/salg.
Nets styring af kontingent er nu under fuld kontrol med indbetaler data.
Udvidelse af området, enkelte nye parceller optaget i GF Skovly.
 

Kommentarer:

Kirsten Lehman, BS 43:

Skovlydeklarationen siger, man skal have specielle arter  beplantning, som ikke kan fås længere. Desuden må man ikke længere plante skovfyr. Kommentar fra Jacob: nye planter anvist fra kommunens side. Skal meddeles på hjemmesiden.

Trine, Skovly Mark 42:

Vedr. det nye ældrecenter, Skovlydeklarationen skal overholdes. Opfordring til bestyrelsen om at svare på forslaget til høringssvar. Kommentar fra Jacob: Spørgsmålet var ikke relevant for beretningen vedr. 2016, da forholdet vedrørte 2017, men bestyrelsen var enige i, at Skovly Mark 46 var og er omfattet af Skovlydeklarationen, og bestyrelsen havde intet imod at afgive høringssvar herom til kommunen (til info: dette skete samme aften).


Beretningen blev godkendt med alle stemmer.

 

Regnskab 2016/Budget 2017

Regnskabet for 2016 forelagt og beskrevet.
Regnskabet godkendt.

Budgettet for 2017 forelagt og forklaret.
Budgettet godkendt.

 

Kontingent 2018

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes på 200 kr.
Forholdet blev vedtaget.

 

Indkomne forslag

Fra Jan Andersen, Skovly Mark 31: debatforum ønskes. Der er nyligt oprettet en Facebook gruppe, søg på ’Grundejerforeningen Skovly’ – anmod om medlemskab. Der er tale om et lukket forum.

Fra Jan Andersen: øget indblik i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen: Vi har intet imod øgede oplysninger om relevante forhold. Bliver fremover lagt på hjemmesiden eller på Facebook gruppen.

Fra Jan Andersen: forslag om beboer loppemarked. Bestyrelsen: God ide, Jan udnævnt til primus motor. Jan accepterede dette.

 

Fra Claus Hyllested, Bøgholmen 10: Ejerne af de private fællesveje har fra kommunen modtaget skrivelse omkring vej vedligeholdelse. Da der er flere private veje, foreslås oprettet et paraply udvalg til fælles organisering af vedligeholdelse og til at varetage grundejernes interesser overfor kommunen.

Kommentar hertil fra Peter Roland, Skovlybakken 6: Vejlaugene opererer uafhængigt af Grundejerforeningen og de har deres egen økonomi. Der er stor forskel, f.eks. er kontingentet for Skovlybakken/Skovly Mark kr. 450 årligt, og der planlægges aktuelt ny asfaltbelægning til kr. 400.000. Claus opfordres til at deltage i et af vejlaugets kommende bestyrelsesmøder.

Kommentar fra Bent, Skovlybakken 12: GF kan ikke pålægges et ansvar for vejene. Dette er kommunens ansvar. Beslutning: Det blev vedtaget at Claus Hyllested tager kontakt med Skovlybakken/Skovly Mark vejlaug.

 

Valg af medlemmer af bestyrelsen

Jacob Tøjner (formand) – ønskede genvalg for en 2 årig periode
Eskild Schjerning: (kasserer + sekretær) – ønskede ikke genvalg
Ole Hilbert: (sekretær) – ønskede genvalg for en 2 årig periode

Thomas Terney (suppleant): – ønskede genvalg for en 1 årig periode

 

Patrick Pedersen, Skovly Mark 40, stillede op til bestyrelsen. 

De opstillede blev valgt for en 2 årig perioden
Enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ny bestyrelse i 2017:

Jacob Tøjner (eksisterende formand) (på valg i 2019)

Ole Hilbert (på valg i 2019)

Inge Kristiansen (på valg i 2018)

Henrik Gelardi Frantzen (på valg i 2018)

Patrick Pedersen (på valg i 2019)

Suppleant: Thomas Terney (på valg i 2018)

 

Trine, Skovly Mark 44, meddelte forsamlingen, at hun gerne ville stille sin arbejdskraft til rådighed for bestyrelsen i forbindelse med eventuelle arbejder vedrørende ’De Røde Banker’. Dette noterede bestyrelsen og tog til referat.

 

Evt

Lene, BS 6: vedr. Nabo hjælp, mere fællesskab efterlyses via SMS. Jacob: der findes et fælles Securitas abonnement med vægter, som kører rundt i området, koster dog flere hundrede kr. pr. måned. Yderligere kommentar: Deltagelse i Securitas ordning har enorm præventiv virkning. Forslag til oprettelse af Nabohjælp: interesserede opfordres til at sende mail til bestyrelsen. Hvis nogen påtager sig ansvaret, bliver mailadresser + mobilnumre videresendt for oprettelse af Nabohjælps netværksliste.

Charlotte Karlskov Larsen, Skovly Mark 32: høringssvar bør sendes til kommunen. Jacob: Som nævnt ville vi sende høringssvar, se ovenfor (til info: det ER sket – kvittering herfor ligger på Facebookgruppen.)

Birgitte Mouridsen, Bøgholmen 9: Bragte en stor tak til bestyrelsen & meddelte at Eskild ville blive savnet.

 

Referent: Inge Schmidth Kristiansen - 28.03.2017
Således godkendt af formanden Jacob Tøjner 04042017

 

Nyt fra generalforsamlingen 28.03.2017

Resultater af generalforsamlingen 28.03.2017

Vi har lavet en lukket facebook gruppe som du finder på facebook ved at søge efter 'grundejerforeningen skovly' - er du medlem af foreningen kan du blive medlem af gruppen.

Vi byder i bestyrelsen velkmmen til Patrick Pedersen, Skovly Mark 40, han træder ind i bestyrelsen og afløser Eskild Scherning.

Vil du have mails direkte fra foreningen, så opret dig som bruger.

Vi lægger referat op, når det er færdigt

(JT)

Referat fra Generalforsamling 2016

Møde vedr: Skovly Grundejerforenings Generalforsamling 2016

Mødedato: 16.03.2016

Tilstede: Diverse grundejere + Bestyrelsen

Sted: Skovlyskolen

 

 

 • Hyggeligt samvær

Kl. 18.00 mødtes alle til pølse- og ostebord – og Pizza til børnene. Antal tilmeldinger: 36 voksne + 12 børn.

 

 • < >Kl. 19.30 startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

   

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning

  • Regnskab 2015

  • Budget 2016

  • Indkomne forslag

  • På valg

  • Valg af revisor

  • < >

   Valg af dirigent

   Helge Christensen indstilles. Godkendt med bravour.

    

  • Formandens beretning

   Ann Preisler ønsker at udtræde af bestyrelsen, hun fik stor tak for utrættelig indsats.
   Beretning omkring Trailer historien. De står nu på hjørnet af B. Sch. Vej og Sk. Mark.
   Nets er på vej.
   Vinsmagningen blev desværre aflyst – der var kun 4 tilmeldinger.
   Der bliver snarest købt en ny trailer.
   Birgitte Mouritsen, Bøgholmen 9: Hjemmesiden fungerer fint.
   Austa Kirkeby, Bøgholmen 4: Hvorfor er der ikke flere deltagere på GF?
   Michel Honore, Skovlybakken 4: Folk ville komme, hvis der var problemer.
   Beretningen godkendt.

    

  • Regnskab 2015

   Godkendt.

    

  • Budget 2016

   Godkendt. Herunder kontingent for 2017 kr. 200 godkendt.

    

  • Indkomne forslag

   Ingen forslag modtaget.

    

  • På valg

   Inge Kristiansen, genopstiller. Godkendt.
   Ann Preisler, genopstiller ikke
   Henrik Gelardi Frantzen, B. S.vej 93 forslået som nyt bestyrelsesmedlem.Godkendt

   Bestyrelsen indstiller Thomas Terney til Suppleant. Godkendt.

    

   Ny bestyrelse:

   Formand: Jacob Tøjner

   Ole Hilbert

   Eskild Schjerning

   Inge Kristiansen

   Henrik Gelardi Frantzen

   Suppleant: Thomas Terney

  •  

  • Valg af revisor

   Max Frederiksen foreslået. Godkendt.

    

  • < > 

    

   Referent: Inge Schmidth Kristiansen

   06.04.2016

    

   Således godkendt af formanden Jacob Tøjner

    

 

Indkaldelse generalforsamling 2017

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Skovly Grundejerforening:
Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 18.00
I Fyrrely på Skovlyskolen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:
Kl. 18:00  - ost og pølsebord pizza til børnene – husk at medbringe tallerkner, service, og glas (til vin/vand)

Kl. 18.45: Indlæg ved Rudersdals borgmester, Jens Ive


Kl. 19:30 - Generalforsamling:

1. 
Valg af dirigent

2. 
Formandens beretning

3. 
Regnskab 2016 / budget 2017

4. 
Kontingent 2018 – bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes til de nuværende 200 kr.

5. 
Indkomne forslag
(Forslag skal modtages af Jacob Tøjner, Borgmester Schneiders Vej 85 senest 17. marts).

6. 
Valg af bestyrelse:
Af siddende bestyrelse er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2 årig periode:

Jacob Tøjner (formand), Eskild Scherning (sekretær og kasserer) og Ole Hilbert (sekretær).

Thomas Terney (vil gerne opstilles som suppleant for en etårig periode). 

Bestyrelsen består herudover af: Inge Kristiansen og Henrik Gelardi Frantzen.


7. 
Valg af revisor: Max Frederiksen

8. 
Eventuelt.