Nyheder

Her finder du de senest offentligjorte nyheder

Trailere flyttes

Kære medlemmer af GF-Skovly,

 

Skovlyskolen skal i gang med en større renovering, derfor bliver Skovly Mark 46 (parkeringsplads) inddraget til plads for byggeri skurvogne. I den forbindelse skal vi gøre jer opmærksom på, at trailerne flyttes til parkeringspladsen over for Skovlyskolen. Se evt. placeringen her: https://www.dropbox.com/s/kcp6mtef9erhah3/ny-placering.png?dl=0

 

Vi har fået tilladelse fra kommunen til at benytte denne plads og på sigt skulle der gerne blive opmærket båse til trailerne. Her vil de være at finde fra mandag 04-06-2018.

 

I samme omgang skal vi minde jer om, at trailerne altid skal bookes via gf-skovly.dk, før de benyttes. Er der spørgsmål til det praktiske omkring dette, så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

GF-Skovly

Referat af generalforsamling 2018

Valg af dirigent

Michael Krakauer valgt som dirigent

Formandens beretning

Søren berettede om aktiviteter omkring det kommende plejehjemsbyggeri, Lunden, trailere og hjemmesiden

Regnskab 2017 / 2018

Godkendt

Kontingent 2019

Fastholdes til 200 DKK

Indkomne forslag

Ingen

Valg af bestyrelse

Søren, Sonja og Michael indtræder som bestyrelsesmedlemmer

Inge fratræder som bestyrelsesmedlem

Valg af revisor

Max Frederiksen

Eventuelt

Forslag til ændringer til trailer booking samt brugervenlig af hjemmesiden

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling i GF Skovly

Tirsdag d. 5. september 2017 kl. 19.00

Skovlyskolen, Fyrrely

 

Dagsorden:

 • Valg til bestyrelsen
 • Eventuelt

 

Fremmødte:

23 medlemmer + Patrick og Inge fra Bestyrelsen + Dirigent Hans Christensen

 

Patrick bød velkommen.

Foreslog Hans Christensen som Dirigent – dette blev enstemmigt godkendt.

Hans Christensen meddelte, at mødet var lovligt indkaldt.

 

 • Valg til bestyrelsen

Det blev påpeget, at den nye bestyrelse først er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede ved et bestyrelsesmøde. De nye valgte er alene konstituerede, og bestyrelsen er derfor først beslutningsdygtig efter næste ordinære generalforsamling.

Deltagere, som tilbyder sig som nye bestyrelsesmedlemmer:

Søren Snitker, BSV 32: Erfaring med bestyrelsesarbejde

Sonja Bredsmose, Skovly Mark 31: Erfaring med bestyrelsesarbejde

Githa Filtenborg, Elverbo 5: Erfaring med bestyrelsesarbejde.

Søren, Sonja og Githa blev valgt og indtræder i bestyrelsen.

Jacob Magid, Skovly Mark 21: Tilbyder hjælp i konkrete sager, men ønsker ikke at stille op til bestyrelsen.

Christine Honore, Skovlybakken 4: Tilbyder arbejde med fælles arrangementer. Evt. kontakt med kommunen. Ønsker ikke at stille op til bestyrelsen.

 • Eventuelt:

Der opfordres til at sende de afgående bestyrelsesmedlemmer en erkendtlighed for deres indsats.

Jacob Magid + Hans Christensen tilbyder at arbejde for at få flere medlemmer.

 

 

Referent: Inge Schmidth Kristiansen

 

Klage til planklagenævnet

Kære medlemmer af GF-Skovly,

Skal gøre jer opmærksomme på, at der er indsendt en klage til planklagenævnet, da Rudersdal kommune forventer at ophæve skovly deklarationen for skovly mark 46. Denne klage er en opfølgning på hørringssvaret for kommuneplan 2017. 

Vi vil løbende opdatere jer omkring nyt i sagen.

Vh
Inge og Patrick

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af GF-Skovly,

I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Fire medlemmer har valgt at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der nu er et behov for at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind.

 

Dato: 05-09-2017

Tidspunkt: 19:00

Hvor: Skovly Skolen - Fyrrely

 

Dagsorden

 1. Valg af bestyrelse
 2. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Inge Schmidth Kristiansen og Patrick Pedersen

Regler for BOOKNING - husk det nu...

Flere har bedt mig erindre folk om følgende fælles regel:

 

HUSK KUN EEN BRUGER BOOKNING PR. DAG - DU MÅ SÅLEDES IKKE BOOKE BÅDE LØRDAG FORMIDDAG OG EFTERMIDDAG ELLER LØRDAG OG SØNDAG.

 

 • Princippet er at man kan booke ENTEN formiddag ELLER eftermiddag og skiftetidspunktet er KL 13.00 og ikke 13.15 eller 13.10
 • Man kan ikke booke en hel dag…

 

Okay kære medlemmer….. 

 

JT

Vejloppemarked for GF Skovly

Grundejerforeningen har fået tilladelse af Rudersdal Kommune til at benytte parkeringspladsen foran Skovlyskolen til et vejloppemarked. Vi skal blot underrette skolen på forhånd, så et loppemarkedet ikke kolliderer med eventuelle arrangementer på skolen og naturligvis efterlade p-pladsen i ryddet tilstand.

Grundejerforeningen arbejder med projektet, og arbejder med en søndag i august 2017 mellem 9-14. 

Grundejerforeningen sørger for annoncering på bl.a. Markedskalenderen.dk.

Det koster ikke at deltage. Medlemmerne medbringer selv borde etc. og sørger for oprydning mv.

Parkering på de tilstødende p-pladser.

Bindende tilmelding skal ske til " jan31 (snabelA) mail punktum dk og skrevet som mailadresse"

 

GF Skovly På Facebook

Vi har oprettet en facebookgruppe,
som du finder her: 

https://www.facebook.com/groups/1895090050762508/?fref=ts 

På denne facebook side kommunikerer medlemmer på tværs, om alle aktuelle emner i vort kvarter, plejecenter, loppemarked m.v.

Du bliver medlem af gruppen ved at anmode herom på FB, hvorefter admin godkender dig.

Referat af Generalforsamling 2017

Møde vedr: Skovly Grundejerforenings Generalforsamling 2017

Mødedato: 28.03.2017

Tilstede: Diverse Medlemmer + Bestyrelsen

Sted: Skovlyskolen

 

Hyggeligt samvær

Kl. 18.00 mødtes alle til pølse- og ostebord med rødvin – og Pizza til børnene. Antal tilmeldinger: 54 voksne + 22 børn. Imidlertid mødte en del flere op (!!), men det lykkedes at finde plads til alle.

 

Indlæg ved Rudersdals borgmester, Jens Ive:
Kl. 18.45 holdt Rudersdals borgmester, Jens Ive et indlæg, hovedsageligt omkring Kommuneplanen med specielt fokus på planerne om et nyt Plejecenter på ”de røde baner”. Der var stor spørgelyst, så selve GF blev forsinket 20 minutter i forhold til planen.

 

Generalforsamling

Kl. 19.50 startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab 2016
Budget 2017
Kontingent 2018
Indkomne forslag
Valg af medlemmer af bestyrelsen
Valg af revisor
Evt


Valg af dirigent

Helge Christensen indstilles.
Godkendt med klapsalver.
Generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 

Formandens beretning

Bestyrelsens opgaver beskrevet, bl.a. har der været arbejdet med følgende:

Et par sager omkring ny byggeri har været håndteret.
Der har været en del ejendomsmægler kommunikation vedr. køb/salg.
Nets styring af kontingent er nu under fuld kontrol med indbetaler data.
Udvidelse af området, enkelte nye parceller optaget i GF Skovly.
 

Kommentarer:

Kirsten Lehman, BS 43:

Skovlydeklarationen siger, man skal have specielle arter  beplantning, som ikke kan fås længere. Desuden må man ikke længere plante skovfyr. Kommentar fra Jacob: nye planter anvist fra kommunens side. Skal meddeles på hjemmesiden.

Trine, Skovly Mark 42:

Vedr. det nye ældrecenter, Skovlydeklarationen skal overholdes. Opfordring til bestyrelsen om at svare på forslaget til høringssvar. Kommentar fra Jacob: Spørgsmålet var ikke relevant for beretningen vedr. 2016, da forholdet vedrørte 2017, men bestyrelsen var enige i, at Skovly Mark 46 var og er omfattet af Skovlydeklarationen, og bestyrelsen havde intet imod at afgive høringssvar herom til kommunen (til info: dette skete samme aften).


Beretningen blev godkendt med alle stemmer.

 

Regnskab 2016/Budget 2017

Regnskabet for 2016 forelagt og beskrevet.
Regnskabet godkendt.

Budgettet for 2017 forelagt og forklaret.
Budgettet godkendt.

 

Kontingent 2018

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes på 200 kr.
Forholdet blev vedtaget.

 

Indkomne forslag

Fra Jan Andersen, Skovly Mark 31: debatforum ønskes. Der er nyligt oprettet en Facebook gruppe, søg på ’Grundejerforeningen Skovly’ – anmod om medlemskab. Der er tale om et lukket forum.

Fra Jan Andersen: øget indblik i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen: Vi har intet imod øgede oplysninger om relevante forhold. Bliver fremover lagt på hjemmesiden eller på Facebook gruppen.

Fra Jan Andersen: forslag om beboer loppemarked. Bestyrelsen: God ide, Jan udnævnt til primus motor. Jan accepterede dette.

 

Fra Claus Hyllested, Bøgholmen 10: Ejerne af de private fællesveje har fra kommunen modtaget skrivelse omkring vej vedligeholdelse. Da der er flere private veje, foreslås oprettet et paraply udvalg til fælles organisering af vedligeholdelse og til at varetage grundejernes interesser overfor kommunen.

Kommentar hertil fra Peter Roland, Skovlybakken 6: Vejlaugene opererer uafhængigt af Grundejerforeningen og de har deres egen økonomi. Der er stor forskel, f.eks. er kontingentet for Skovlybakken/Skovly Mark kr. 450 årligt, og der planlægges aktuelt ny asfaltbelægning til kr. 400.000. Claus opfordres til at deltage i et af vejlaugets kommende bestyrelsesmøder.

Kommentar fra Bent, Skovlybakken 12: GF kan ikke pålægges et ansvar for vejene. Dette er kommunens ansvar. Beslutning: Det blev vedtaget at Claus Hyllested tager kontakt med Skovlybakken/Skovly Mark vejlaug.

 

Valg af medlemmer af bestyrelsen

Jacob Tøjner (formand) – ønskede genvalg for en 2 årig periode
Eskild Schjerning: (kasserer + sekretær) – ønskede ikke genvalg
Ole Hilbert: (sekretær) – ønskede genvalg for en 2 årig periode

Thomas Terney (suppleant): – ønskede genvalg for en 1 årig periode

 

Patrick Pedersen, Skovly Mark 40, stillede op til bestyrelsen. 

De opstillede blev valgt for en 2 årig perioden
Enstemmigt og med alle stemmer.

 

Ny bestyrelse i 2017:

Jacob Tøjner (eksisterende formand) (på valg i 2019)

Ole Hilbert (på valg i 2019)

Inge Kristiansen (på valg i 2018)

Henrik Gelardi Frantzen (på valg i 2018)

Patrick Pedersen (på valg i 2019)

Suppleant: Thomas Terney (på valg i 2018)

 

Trine, Skovly Mark 44, meddelte forsamlingen, at hun gerne ville stille sin arbejdskraft til rådighed for bestyrelsen i forbindelse med eventuelle arbejder vedrørende ’De Røde Banker’. Dette noterede bestyrelsen og tog til referat.

 

Evt

Lene, BS 6: vedr. Nabo hjælp, mere fællesskab efterlyses via SMS. Jacob: der findes et fælles Securitas abonnement med vægter, som kører rundt i området, koster dog flere hundrede kr. pr. måned. Yderligere kommentar: Deltagelse i Securitas ordning har enorm præventiv virkning. Forslag til oprettelse af Nabohjælp: interesserede opfordres til at sende mail til bestyrelsen. Hvis nogen påtager sig ansvaret, bliver mailadresser + mobilnumre videresendt for oprettelse af Nabohjælps netværksliste.

Charlotte Karlskov Larsen, Skovly Mark 32: høringssvar bør sendes til kommunen. Jacob: Som nævnt ville vi sende høringssvar, se ovenfor (til info: det ER sket – kvittering herfor ligger på Facebookgruppen.)

Birgitte Mouridsen, Bøgholmen 9: Bragte en stor tak til bestyrelsen & meddelte at Eskild ville blive savnet.

 

Referent: Inge Schmidth Kristiansen - 28.03.2017
Således godkendt af formanden Jacob Tøjner 04042017

 

Nyt fra generalforsamlingen 28.03.2017

Resultater af generalforsamlingen 28.03.2017

Vi har lavet en lukket facebook gruppe som du finder på facebook ved at søge efter 'grundejerforeningen skovly' - er du medlem af foreningen kan du blive medlem af gruppen.

Vi byder i bestyrelsen velkmmen til Patrick Pedersen, Skovly Mark 40, han træder ind i bestyrelsen og afløser Eskild Scherning.

Vil du have mails direkte fra foreningen, så opret dig som bruger.

Vi lægger referat op, når det er færdigt

(JT)

Referat fra Generalforsamling 2016

Møde vedr: Skovly Grundejerforenings Generalforsamling 2016

Mødedato: 16.03.2016

Tilstede: Diverse grundejere + Bestyrelsen

Sted: Skovlyskolen

 

 

 • Hyggeligt samvær

Kl. 18.00 mødtes alle til pølse- og ostebord – og Pizza til børnene. Antal tilmeldinger: 36 voksne + 12 børn.

 

 • < >Kl. 19.30 startede generalforsamlingen med følgende dagsorden:

   

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning

  • Regnskab 2015

  • Budget 2016

  • Indkomne forslag

  • På valg

  • Valg af revisor

  • < >

   Valg af dirigent

   Helge Christensen indstilles. Godkendt med bravour.

    

  • Formandens beretning

   Ann Preisler ønsker at udtræde af bestyrelsen, hun fik stor tak for utrættelig indsats.
   Beretning omkring Trailer historien. De står nu på hjørnet af B. Sch. Vej og Sk. Mark.
   Nets er på vej.
   Vinsmagningen blev desværre aflyst – der var kun 4 tilmeldinger.
   Der bliver snarest købt en ny trailer.
   Birgitte Mouritsen, Bøgholmen 9: Hjemmesiden fungerer fint.
   Austa Kirkeby, Bøgholmen 4: Hvorfor er der ikke flere deltagere på GF?
   Michel Honore, Skovlybakken 4: Folk ville komme, hvis der var problemer.
   Beretningen godkendt.

    

  • Regnskab 2015

   Godkendt.

    

  • Budget 2016

   Godkendt. Herunder kontingent for 2017 kr. 200 godkendt.

    

  • Indkomne forslag

   Ingen forslag modtaget.

    

  • På valg

   Inge Kristiansen, genopstiller. Godkendt.
   Ann Preisler, genopstiller ikke
   Henrik Gelardi Frantzen, B. S.vej 93 forslået som nyt bestyrelsesmedlem.Godkendt

   Bestyrelsen indstiller Thomas Terney til Suppleant. Godkendt.

    

   Ny bestyrelse:

   Formand: Jacob Tøjner

   Ole Hilbert

   Eskild Schjerning

   Inge Kristiansen

   Henrik Gelardi Frantzen

   Suppleant: Thomas Terney

  •  

  • Valg af revisor

   Max Frederiksen foreslået. Godkendt.

    

  • < > 

    

   Referent: Inge Schmidth Kristiansen

   06.04.2016

    

   Således godkendt af formanden Jacob Tøjner

    

 

Indkaldelse generalforsamling 2017

Herved indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Skovly Grundejerforening:
Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 18.00
I Fyrrely på Skovlyskolen

Dagsorden i henhold til vedtægternes §5:
Kl. 18:00  - ost og pølsebord pizza til børnene – husk at medbringe tallerkner, service, og glas (til vin/vand)

Kl. 18.45: Indlæg ved Rudersdals borgmester, Jens Ive


Kl. 19:30 - Generalforsamling:

1. 
Valg af dirigent

2. 
Formandens beretning

3. 
Regnskab 2016 / budget 2017

4. 
Kontingent 2018 – bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdes til de nuværende 200 kr.

5. 
Indkomne forslag
(Forslag skal modtages af Jacob Tøjner, Borgmester Schneiders Vej 85 senest 17. marts).

6. 
Valg af bestyrelse:
Af siddende bestyrelse er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2 årig periode:

Jacob Tøjner (formand), Eskild Scherning (sekretær og kasserer) og Ole Hilbert (sekretær).

Thomas Terney (vil gerne opstilles som suppleant for en etårig periode). 

Bestyrelsen består herudover af: Inge Kristiansen og Henrik Gelardi Frantzen.


7. 
Valg af revisor: Max Frederiksen

8. 
Eventuelt.