Skovly deklarationen

Originale dokument: Skovly Deklarationen

Grundejerforeningen Skovly påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og udeladelser i nedenstående tekst. Grundejerforeningens bemærkninger er indsat i skarpe parenteser [ ]

DEKLARATION.

Undertegnede Søllerød kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommene matr. nr. 3 cg, 3 hz, 4 af, 4 ak, 4 ao, alle af Øverød by, Søllerød sogn, pålægger herved med virkning for kommunen og efterfølgende ejere de nævnte ejendomme og herfra udstykkede parceller følgende servitutter:

 

A. Områder udlagt til villabebyggelse.

1.

På hver parcel må kun opføres et fritliggende enfamiliehus samt en garage for personautomobiler. Garagen, der ikke må ligge nærmere vejskel end 6 m, kan tillige indeholde et mindre udhusrum.

2.

Bortset fra de på vedhæftede plan viste parceller nr. 82 - 88 [Nordre Paradisvej 24, 26, 28, 30, 32, 34 og 36], 91 – 100 [Bøgholmen 16, 18, 20 og 22 og Tjørnehøj 2, 4, 6, 8 og 10] og 112 – 116 [Bøgholmen 27, 29, 31, 33 og 35] skal husene udformes lavt med eet beboelseslag uden udnyttet tagetage. Højden fra højeste naturlige terræn ved bygningens fod til underkant af tagrende må ikke overstige 2,80 m. Ved huse med fladt tag udmåles højden til underkant af tagflade. Ved naturligt terræn forstås terræn, således som det fremtræder efter færdiggørelse af vejanlæg og eventuelt efter foretagelse af en af Søllerød kommunalbestyrelse tilladt opfyldning eller afgravning, jfr. nedenfor.

Taghældningen må ikke overstige 30 °.

3.

På parcellerne nr. 2 -  88, 91 – 100 og 112 – 116 kan husene udnyttes med eet beboelseslag samt en udnyttet tagetage. Stuegulvets plan må ikke være mere end 30 cm over højeste naturlige terræn ved husets fod, dog kan indtil halvdelen af husets stuegulv hæves indtil 1,60 m over naturligt tilstødende terræn, såfremt der ønskes høj kælder, men over det således hævede bygningsafsnit må der ikke indrettes rum i tagetagen. Højden fra højeste naturlige terræn ved bygningens fod til underkant af tagrende må ikke overstige 3,5 m. Naturligt terræn skal forstås på den ovenfor i § 2 anførte måde.

Taghældningen skal holdes mellem 40° og 45°, og tagdækningen skal være teglsten.

4.

Bygningernes ydervægge skal, såfremt de ikke er udført i træ, stå i blank murstensmur eller være hvide. Træpartier udføres naturfarvede, brunbeitzede eller hvidmalede. Andre farver på ydervægge kan kun anvendes efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra Søllerød kommunalbestyrelse.

Til tagmaterialer må ikke anvendes cementtagsten eller bølgeplader af blik, aluminium eller lignende. Eternitskifer må kun anvendes i grå eller gråsort farve, eternit-bølgeplader kun i gråsort farve. Tagpap må kun anvendes, hvis taghældningen er mindre end 20° og kun i gråsort farve.

5.

Bygningernes facader og gavle skal være parallelle med eller vinkelrette på den for hver enkelt parcel angivne byggeretning.

For parceller øst for Borgmester Schneidersvej og for de vest for denne vej liggende parceller, hvis længderetning er øst-vestgående, angives byggeretningen af parcellens nordskel. Parceller, hvis nordskel er vejskel, samt den nordligste parcel øst for Borgmester Schneidersvej skal dog have samme byggeretning som den syd for liggende naboparcel.

For øvrige parceller angives byggeretningen af parcellens østskel, for de to trekantede parceller ved vejsvingene dog af vestskellene.

6.

Opfyldning og omfattende terrænafgravning må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra Søllerød kommunalbestyrelse. Dog må mindre terrænreguleringer foretages, men ikke nærmere naboskel end 1,00 meter og – såfremt der ikke anvendes støttemur – med en skråning der ikke er stejlere end 1 : 1,5, medmindre naboejeren på sin ejendom lader tinglyse samtykke til, at regulering foretages nærmere skel.

7.

For at opnå en for hver vej karakteristisk og smuk helhedsvirkning skal nedenstående bestemmelser for beplantning lags vejene være gældende:

På de strækninger langs hver parcels facade, der ikke medgår til adgangsveje, skal plantes og vedligeholdes et hegn som angives nedenfor for hver enkelt vej.

Dette levende hegn kan suppleres med et indtil 1 m højt fletværkshegn eller hegn af dansk stålgærde, der skal anbringes 0,30 m længere inde på parcellen end det levende hegns forreste planterække.

Foruden ovennævnte hegn skal på hver parcel i et bælte, der strækker sig fra forreste planterække og 5 m ind på grunden, plantes træer af de for hver vej fastsatte arter i et antal, der for parceller beliggende vest eller syd for vej svarer til mindst 1 træ for hver fulde 7 m facade, og for parceller øst og nord for vej svarer til mindst 1 træ for hver fulde 10 m facade.

For hver vej angives nedenfor to træarter, og hver grundejer kan efter ønske vælge en af de for den pågældende vej opgivne arter eller plante dem begge. Bestemmelsen om tilplantning med træer skal ikke være gældende for parceller, hvor en evt. oversigtsservitut vil være til hinder for dens effektuering.

De for hver enkelt vej fastsatte særlige bestemmelser er følgende:

a. Borgmester Schneidersvej.

Hegn mod vej skal bestå af 3 rækker ligustrum obtusifolium regelianum (liguster), der plantes med en indbyrdes afstand af 1 m og med yderste række i en afstand af 1 m fra vejskel. Langs hjørneafskæringer plantes ligeledes liguster af samme art, men kun 1 række.

Træer: Pinus silvéstris (Skovfyr)

Larix eurolepis (Lærk)

 

b. Paradisbakken og den i forlængelse heraf projekterede vej [Skovly Mark], der fra Borgmester Schneidersvej går mod øst og syd og tilbage til Borgmester Schneidersvej:

Hegn mod vej skal bestå af 1 række cotoneaster acutifolia, der plantes i en afstand af 0,70 m fra vejskel og med en indbyrdes planteafstand på maximalt 1 m.

Træer: Betula alba (Birk)

Sorbus intermedia (Røn).

Langs den korte strækning af den projekterede vej, der går fra vejens sydligste udmunding i Borgmester Schneidersvej og til vendepladsen [Skovly Mark nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12], er grundejere ikke pligtige af plante træer.

 

c. Den øst for Borgmester Schneidersvej og parallelt med denne projekterede vej [Skovly Bakken]:

Hegn mod vej skal bestå af 1 række stephanandra incisa (Kranstop), der plantes i en afstand af 0,70 m fra vejskel og med en indbyrdes planteafstand på maximalt 1 m.

Træer: Quercus robur (Eg)

Acer ginnala (Ahornart).

 

d. Nordre Paradisvej.

Hegn mod vej skal bestå af 1 række evonymus europæus (Benved), der plantes i en afstand af 0,70 m fra vejskel og med en maximal planteafstand på 1 m.

Træer: Cratágus monógyna (Tjørn)

Prunus mahaleb (Weichel).

 

e. De projekterede veje mellem Nordre Paradisvej og Østre Paradisvejs forlængelse [Tjørnehøj, Bøgholmen, Elverbo].

Hegn mod vej skal bestå af 1 række symphoricarpus chenaultii (rød snebær), der plantes i en afstand af 0,70 m fra vejskel og med en maximal planteafstand på 1 m.

Træer: Robinia pseudoacasia (”Akacie”)

Sophora japonica (Pagodetræ).

 

8.

For at opnå en smuk og harmonisk afskærmning af bebyggelsen mod de frie områder øst for udstykningsarealerne samtidig med, at udsigten over de frie arealer i et vist omfang bevares for de parceller, der grænser op mod disse, skal hegn mod friarealerne udføres som et indtil 1 m højt fletværkshegn eller hegn af dansk stålgærde der sættes i skel, og en række buske af arten ribes alpinum (Fjeldribs), der plantes 0,50 m inden for skel med en maximal planteafstand på 1 m.

Endvidere skal der på hver parcel, der grænser op mod friarealerne, i et 6 m bredt bælte langs friarealerne plantes 3 træer af arten prunus avium (Fuglekirsebær). Træerne skal have gennemgående topskud.

9.

De i §§ 7 og 8 omhandlede beplantninger skal vedligeholdes på fagmæssig korrekt måde. Om fornødent må efterplantning foretages. Planter og træer må ikke klippes. Hvis hegnsplantningernes vækst ønskes standset, skal det ske ved bortskæring, d.v.s. bortskæring af hele grene.

Kommunalbestyrelse påser at ovenstående bestemmelser om parcellernes beplantning overholdes. Kommunalbestyrelsen er berettiget til om fornødent for vedkommende grundejers regning at lade parcellerne tilplante og at vedligeholde beplantningen i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende deklaration. Til sikkerhed for Søllerød kommunes eventuelle udgifter hertil, gives der kommunen panteret for 200 kr. i hver villaparcel, hvilken panteret uden yderligere påtegning respekterer størst mulige kredit- og hypotekforeningslån.

Såfremt grundejerne måtte ønske det og til det formål danne en grundejerforening, overgår bestemmelserne til et udvalg, hvortil grundejerforeningen vælger to medlemmer og kommunalbestyrelsen 3 medlemmer.

10.

Hegn mellem parcellerne skal være levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,8o m, eventuelt suppleret med fletværkshegn eller hegn af dansk stålgærde i indtil 1 m højde. Hegnene må føres frem mod vej til den afstand, der ovenfor er angivet for tilsvarende hegns placering langs vejen.

11.

På villaparcellerne må ikke findes sammenhængende bevoksning, der ved skygge for sol eller udsigt eller ved grådighed kan blive til væsentlig ulempe for naboer eller genboer.

Træer, hvis højde overstiger afstanden til nærmeste træ på samme parcel, kan af naboer eller genboer kræves fjernet, såfremt de skønnes at være til ulempe for disse. Denne bestemmelse omfatter også træer, der er plantede i henhold til bestemmelserne i §§ 7 og 8.

Skønnet over, hvorvidt en beplantning er i strid med nærværende bestemmelse udøves endeligt af Søllerød kommunalbestyrelsen.

 

B. Det til håndværk og lettere industri udlagte område.

Bygningernes ydervægge skal, såfremt de ikke er udført i træ, stå i blank mur af gule mursten eller være hvide. Træpartier udføres naturfarvede, brunbeitzede eller hvidmalede. Andre farver på ydervægge kan kun anvendes efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra Søllerød kommunalbestyrelse.

Det i byplanvedtægten omhandlede beplantningsbælte på 10 m, der tilplantes af Søllerød kommune, skal af grundejerne passes og vedligeholdes og i fornødent omfang efterplantes, således at beplantningsbæltet stedse kommer til at svare til sin hensigt, at virke som en smuk og effektiv afskærmning af industriarealet mod de omliggende arealer. Søllerød kommunalbestyrelse kan give nærmere retningslinjer for vedligeholdelsen.

Såfremt en grundejer forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan Søllerød kommunalbestyrelse lade de fornødne vedligeholdelsesarbejder udføre for grundejerens regning. Til sikkerhed for Søllerød kommunes eventuelle udgifter i den anledning gives der kommunen panteret for 200,00 kr. i hver industriparcel, hvilken panteret uden yderligere påtegning respekterer størst mulige kredit- og hypotekforeningslån.

Træer, der ikke står i beplantningsbæltet, og hvis højde overstiger afstanden til nærmeste træ på samme parcel kan af naboer eller genboer kræves fjernet, såfremt de skønnes at være til ulempe for disse, hvilket skøn udøves endeligt af Søllerød kommunalbestyrelse.

Hegn mod de industriarealet omgivende arealer skal være 1 m. høje fletværkshegn.

 

C. Fælles bestemmelser.

Før en bygning opføres, skal tegninger heraf forelægges Søllerød kommunalbestyrelse til godkendelse både for så vidt angår bygningernes placering på grunden, dens udformning og facadernes udseende. Tegningerne, der tillige skal vise beliggenhed og udformning af en garage, uanset om denne ønskes opført, skal først forelægges i skitseform tillige med en kortfattet beskrivelse, herunder en redegørelse for terrænforholdene omkring huset og på grunden i øvrigt med angivelse af eventuelle opfyldninger.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende forud for al pantgæld. Endvidere begæres deklarationen tinglyst som pantstiftende i overensstemmelse med sit indhold.

For så vidt angår byrder og servitutter henvises til ejendommens blade i tingbogen.

Påtaleberettiget er Søllerød kommunalbestyrelse, der også skal være berettiget til at give mindre betydende dispensationer fra servitutbestemmelserne, såfremt karakteren af det kvarter der søges skabt gennem servitutbestemmelserne, ikke derved ændres.

 

 

Søllerød kommunalbestyelse, den 1. mar. 1960.

 

 

 

 

Allonge til deklaration lyst den 2. marts 1960 på matr. nr. 3 cg m.fl., Øverød by, Søllerød sogn.

Matr. nr. 4 ap

Øverød by

Søllerød sogn.

 

 

Nærværende deklarations under afsnit A og afsnit C anførte bestemmelser skal med nedenstående udeladelser og ændringer fremtidig tillige være gældende for den Søllerød kommune tilhørende ejendom matr. nr. 4 ap, Øverød by, Søllerød sogn, med virkning for Søllerød kommune og efterfølgende ejere af nævnte ejendom og herfra udstykkede parceller:

§ 3 udelades.

                          § 5 udelades og erstattes med følgende bestemmelse:

Bygningernes facader og gavle skal være parallele med eller vinkelrette på parcellernes østskel.

§ 7 skal være gældende således, at de ved Borgmester Schneidersvej liggende 7 parceller tilplantes som bestemt under a, medens de øvrige 6 parceller tilplantes som bestemt under e.

§ 8 kan udelades.

Deklarationen begæres med ovennævnte ændringer tinglyst som servitutstiftende forud for al pantegæld med Søllerød kommunalbestyrelse som påtaleberettiget og med den i deklarationen omhandlede beføjelse for kommunalbestyrelsen til at give mindre betydende dispensationer.

Endvidere begæres dispensationen tinglyst som pantstiftende.

For så vidt angår byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Af hensyn til stempel- og gebyrberegningen bemærkes, at matr.  nr. 4 ap udstykkes i 13 parceller.

 

 

SØLLERØD KOMMUNALBESTYRELSE, den 16. AUG. 1960

 

 

 

 

Anmelder:

Søllerød Kommune

Ejendomskontoret

Rådhuset, Holte

 

Efter at landbrugsministeriet den 16. juni 1961 har approberet udstykningen af matr. nr. 4 dz og 4 dæ, Øverød by, Søllerød sogn, frigøres matr. nr. 4 dz og 4 dæ herved for nærværende deklaration.

 

 

SØLLERØD KOMMUNALBESTYRELSE, den 20. JULI 1961

 

 

(Indsat matrikelkort)