Skovly deklarationen

Originale dokument: Skovly Deklarationen

A: Områder udlagt til villabebyggelse

1

På hver parcel må kun opføres et fritliggende enfamiliehus samt en garage for personautomobiler. Garage, der må ikke ligge nærmere vejskel end 6.0 m. kan tillige indeholde et mindre udhusrum.

2

Bortset fra de på vedhæftet plan viste parceller nr. 82-88, 91-100 og 112-116 skal hussene udformes med lavt med eet beboelseslag uden udnyttet tagetage. Højden fra naturlige terræn ved bygningens fod til underkant af tagrende må ikke overstige 2,80 m. Ved huse med fladt tag udmåles højden til underkant af tagfladen. Ved naturligt terræn forstås terræn, således som det fremtræder efter færdiggørelsen af vej anlæg og eventuelt efter foretagelse af en af Søllerød kommunalbestyrelse tilladt opfyldning eller afgravning, jfr. nedenfor

Taghældning må ikke overstige 30°.

3

På parcellerne nr. 82 - 88, 91 - 100 og 112 - 116 kan husene udformes med eet beboelseslag samt en udnyttet tagetage. Stuegulvets plan må ikke være mere end 30 cm over højeste naturlige terræn ved husets fod, dog kan indtil halvdelen af husets stuegulv hæves indtil 1,60 m over naturligt tilstødende terræn, såfremt der ønskes høj kælder, men over det således hævede bygningsafsnit må der ikke indrettes rum i tagetagen. Højden fra højeste naturlige terræn ved bygningens fod til underkant af tagrende må ikke overstige 3,5 m. Naturligt terræn skal forstås på den ovenfor i § 2 anførte måde.

Taghældningen skal holdes mellem 40 og 45°, og tagdækningen skal være teglsten

4

Bygningens ydervægge skal, såfremt de ikke er udført i træ, stå i blank murstensmur eller være hvide. Træpartier udføres naturfarvede, brun- bejsede eller hvidmalede. Andre farver på ydervægge kan kun anvendes efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra Søllerød kommunalbestyrelse.

Til tagmaterialer, i endes cement tagsten eller bølgeplader

af blik, aluminium eller lignende. Eternitskifer må kun anvendes i grå el- ler gråasort farve, eternit-bølgeplader kun i gråsort farve. Tagpap må kun anvendes, hvis taghældningen er mindre end 20° og kun i gråsort farve.

5

Bygningernes facader og gavle skal være parallelle med eller vinkel- rette på den for hver enkelt parcel angivne byggeretning.

For parceller øst for Borgmester Schneidersvej og for de vest for denne vej liggende parceller, hvis længderetning er øst-vest gående, angives byggeretningen af parcellens nordskel. Parceller, hvis nordskel er vej- skel, samt den nordligste parcel øst for Borgmester Schneidesvej skal dog have samme byggeretning som den syd for liggende naboparcel. For øvrige parceller angives byggeretningen af parcellens østskel, for de to trekantede parceller ved vejsvingene dog af vestskellene.

6

Opfyldning og omfattende terrænafgravning må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra Søllerød kommunalbestyrelse. Dog må mindre terrænreguleringer foretages, men ikke nærmere naboskel end 1,0 meter og - såfremt der ikke anvendes støttemur - med en skråning hvis hældning er mere end 1 : 1,5, medmindre naboejeren på sin ejendom lader tinglyse samtykke til at regulering foretages nærmere skel.

7

For at opnå en for vejen karakteristisk og smuk helhedsvirkning skal nedenstående bestemmelser for beplantningen langs vej være gældende:

På strækningen langs hver parcels facade, der ikke medgår til adgangsveje, skal der plantes og vedligeholdes et hegn som angivet nedenfor for hver enkelt vej.

Det levende hegn kan suppleres med et indtil 1.3 m højt dødt hegn, der skal anbringes 0,30 m længere inde på parcellen end der levende hegns forreste planterække. Når det døde hegn overstiger 1 m og er af andet fletværkshegn eller dansk stålgærde skal det være fuldstændig dækket af det levende hegn.

Foruden ovennævnte hegn skal hver parcel i et bælte, der strækker sig fra forreste planterække og 5 m ind på grunden, plantes træer af de for vejen fastsatte arter i et antal, der for parceller beliggende vest eller syd for vej svarer til mindst 1 træ for hver fulde 7 m facade. Og for parceller øst og nord for vej svarer til mindst 1 træ for fulde 10 m facade.

For hver vej er angivet træarter, som hver grundejer kan efter ønske vælge at plante på pågældende vej. Bestemmelsen om tilplantning med træer skal ikke være gældende for parceller, hvor en evt. Oversigtsservitut vil være til hindre for den effektuering.

De for hver vej fastsatte særlige bestemmelser er følgende.

. a) Borgmester Schneidersvej

. Levende hegn

i. Liguster obutusfolium regelianum

. Træer

i. Pinus silvéstris (skovfyr) 
ii. Larix europlex (lærk)

. Paradisbakken og Skovly Mark 
Hegn mod vej skal består af 1 række Cotoneaster acutifollius; der plantes i en afstand af 0.70 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på maximalt 1m.

a. Levende hegn

i. Cotoneaster acutifollius (Glans Dværgmispel)

b. Træer

i. Betulla alba (Birk) 
ii. Sorbus Inntermedia (røn))

3. c) Skovlybakken 
Hegn mod vej skal består af 1 række Stephanadra incisa; der plantes i en afstand af 0.70 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på maximalt 1m.

a. Levende hegn

i. Stephanadra incisa (Kranstop)

b. Træer

i. Quercus robor (Eg) 
ii. Acer ginnala (Ahornart)

4. d) Nordre Paradisvej 
Hegn mod vej skal består af 1 række Euonymys eoropaeus; der plantes i en afstand af 0.70 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på maximalt 1m.

a. Levende hegn

i. Euonymys eoropaeus (Alm benved)

b. Træer

i. Prunus mahaleb (Weichel) 
ii. Cartaegus monogyna (Hvidtjørn)

5. e) Tjørnehøj, Bøgholmen og Elverbo. 
Hegn mod vej skal består af 1 række Synphoricarpus chenautii; der plantes i en afstand af 0.70 m fra vejskel og med en indbyrdes afstand på maximalt 1m

a. Levende hegn

i. Synphoricarpus chenautii (Rød snebær)

b.  Træer

i. Robinia pseudoacasia (Akcsie) 
ii. Sophora japonica (Pagodetræ)

8

aflyst i 1975

9

Se i '7 omhandlede beplantninger skal vedligeholdes på en fagmæssig korrekt måde. Om fornødent må efterplantning foretages. Planter og træer må ikke klippes. Hvis hegn beplantningernes vækst ønskes standset, skal det ske ved beskæring, dvs. bortskæring af grene

Kommunalbestyrelsen påser, at overstående bestemmelser om parcellernes beplantning overholdes. Kommunalbestyrelsen er berettiget til om fornødent for vedkommende grundejers regning at lade parcellerne tilplante og at vedligeholde beplantningen i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende deklaration. Til sikkerhed for Søllerød kommune eventuelle udgifter hertil, gives der kommune panteret for 200 kr. i hver villaparcel hvilken panteret uden yderlig påtegning respekterer størst mulig kredit-og hypotekforeningslån.

Såfremt grundejerne måtte ønske det formål danner en grundejerforening, overgår tilsynet med bestemmelsernes overholdelse til et udvalg, hvortil grundejerforeningen vælger to medlemmer og kommunalbestyrelsen 3 medlemmer.

10

Hegn mellem parcellerne skal være levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,80 m, eventuelt suppleret med fletværkshegn eller hegn af dansk stålgærde i indtil 1 m højde. Hegnene må føres frem mod vej til den afstand, der overfor er angivet for tilsvarende hegns placering langs vejen.

11

På villaparcellerne må ikke findes sammenhængende bevoksning, der ved skygge for sol eller udsigt eller ved rådighed kan blive til væsentlig ulempe for naboer eller genboer.

Træer, hvis højde overstiger afstanden til nærmeste træ på samme parcel, kan af naboer eller genboer kræves fjernet, såfremt de skønnes at være til ulempe for disse. Denne bestemmelse omfatter også træer, der er plantede i henhold til bestemmelserne i §§ 7 (og 8).

Skønnet over, hvorvidt én beplantning er i strid med nærværende bestemmelse udøves endeligt af Søllerød kommunalbestyrelse.