Grundejerforeningen Skovly Vedtægter

§1

Foreningens formål er at påse og varetage de almindelige fælles tarv for beboere på den udstykkede gård ”Skovly”s jorder, navnlig med hensyn til forbedring af vejforhold og alt andet, som kan bidrage til forbedring af forholdene for beboerne, og påse, at bestemmelserne i de overfor Søllerød kommune som grundsælger tinglyste deklarationer opfyldes.

§2
Foreningen er upolitisk.

Medlemmer
§3
Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af grunde, der er erhvervet fra Søllerød kommune under den i året 1960 påbegyndte udstykning af gården ”Skovly”s jorder, matr. Nr. 3hz, 4af, 4ak, 4a og 4ap, Øverød bylag, Søllerød sogn.
Foreningens bestyrelse afgør, hvorvidt et medlem kan optages; i tilfælde af nægtelse dog med rekurs til den første ordinære generalforsamling.

Kontingent
§4
Medlemmerne svarer et årligt kontingent af 275 kr. (2022), der kan indkasseres forud pr. postopkrævning.
Kontingentets størrelse kan ændres ved almindelig generalforsamlings beslutning med simpel stemmeflerhed.
Indmeldelse kan ske for et år, og udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udgang af et regnskabsår, der er kalenderåret.
I tilfælde af ejendomssalg ophører medlemsskabet uden refusion fra foreningens side.

Generalforsamling
§5
Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Hvert år i marts måned afholdes en ordinær generalforsamling, på hvilken bestyrelsen afgiver beretning om foreningens virksonhed i det forløbne år, aflægger regnskab over indtægt og udgift, forelægger budget og stiller forslag, der er indkommet til den 8 dage før generalforsamlingen, til forhandling og afstemning.
Den ordinære generalforsamling vælger endvidere bestyrelsesmedlemmer i stedet for de afgående, samt en revisor, der fungerer i 2 år.
Indvarsling til generalforsamlinger sker på åbent brevkort til hvert enkelt medlem efter den af pågældende til bestyrelsen opgivne adresse med mindst 7 dages varsel fra poststemplets dato.
Generalforsamlinger afholdes i et passende lokale i Søllerød kommune.

Stemmeret
§6
Ethvert medlem har en stemme på generalforsamlingen for hver grund af den i kommunen bestemte minimumsstørrelse for grunde til bebyggelse, pågældende ejer. Dog kan ingen stemme på generalforsamlingen uden at have været medlem i 3 måneder inden generalforsamlingens afholdelse.

Afgørelser
§7
Alle spørgsmål med den i §15 påviste undtagelse afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør bestyrelsens formands stemme udslaget.

Ekstraordinær generalforsamling
§8
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen efter dennes initiativ eller efter skriftlig motiveret opfordring fra mindst 10 medlemmer.

§9
Et medlem kan ikke udelukkes fra deltagelse i afstemning på generalforsamling, med mindre generalforsamlingens dirigent efter samråd med bestyrelsens tilstedeværende medlemmer måtte bestemme, at den pågældende på grund af bevislig modarbejdelse af foreningens interesser eller usømmelig adfærd på generalforsamlingen eller på grund af kontingentrestance bør udelukkes fra afstemning.
Har et medlem ikke erlagt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen, slettes han uden videre som medlem af foreningen.
Tidligere medlemmer, der står i restance til foreningen, kan ikke optages påny, forinden de har berigtiget restancen.

Bestyrelsen
§10
Foreningens bestyrelse består af 5 personer, der skal være medlemmer af foreningen. Bestyrelsens medlemmer vælges således, at 2 af disse afgår det ene år, og de 3 det andet, første gang 2 medlemmer efter lodtræning på ordinær generalforsamling i 1962. Genvalg kan finde sted. Der vælges endvidere 1 suppleant til bestyrelsen.

Organisation
§11
Bestyrelsen vælger af sin midte 1 formand, 1 sekretær og 1 kasserer.
Bestyrelsen udpeger de 2 i deklaration lyst på parcellerne nævnte medlemmer til udvalg, der påser overholdelse af forskrifter vedrørende parcellernes beplantning.
Bestyrelsen kan om fornødent antage 1 forretningsfører og teknisk og juridisk medhjælp.

Myndighed
§12
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold udadtil, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Indadtil administrerer bestyrelsen foreningens forhold i overensstemmelse med dens formål og dens vedtægter, og ved alle vigtige sager indvarsles medlemmerne til almindeligt møde.
I anliggender, hvori foreningen har fælles interesser med andre grundejerforeninger, er bestyrelsen bemyndiget til at samarbejde med disse foreningers bestyrelse. I de deraf flydende udgifter er bestyrelsen bemyndiget til på foreningens vegne at deltage med en efter foreningens medlemsantal proportional del.

Møder
§13
Bestyrelsesmøder afholdes efter indvarsling af formanden med mindst 3 dages varsel. Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det, skal der afholdes bestyrelsesmøde.

Afstemning
§14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede; alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Foreningens ophævelse m.v.
§15
Ændring af vedtægter og foreningens ophævelse kan alene ske på en dertil særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Er vedkommende generalforsamling i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling inden 1 måned; spørgsmålet afgøres da på denne måde uden hensyn til de mødendes antal, men med samme kvalificerede stemmeflerhed.
I tilfælde af foreningens ophævelse vil der være at forholde med foreningens formue efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse ved simpel stemmeflerhed.

§16
Ethvert af foreningens medlemmer kan hos bestyrelsen få et eksemplar af nærværende vedtægter.

(Vedtaget på den konstituerende generalforsamling afholdt på Geels Kro tirsdag den 6. december 1960.)